Konserwacja kościoła pw. Świętego Stanisława Biskupa wraz z otoczeniem

W dniu 23 sierpnia 2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPPK.04.04.00-18-0085/16-00 pn.: Konserwacja zabytkowego kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie wraz z otoczeniemrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.4 Kultura.

Wartość projektu ogółem: 2 456 633,05 zł

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 088 138,04 zł.

Przedmiotem projektu jest konserwacja zabytkowego kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie i jego otoczenia. Prace w projekcie uwzględniają zastosowanie najlepszych dostępnych technik branżowych, a zakres inwestycji wynika bezpośrednio z zidentyfikowanych potrzeb określonych w „Programie konserwacji i restauracji kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie” i w „Programie Prac Konserwatorskich w zakresie renowacji witraży w kościele farnym pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika” oraz przyczynia się do osiągniecia wszystkich wyznaczonych celów projektu.

Zakres projektu obejmuje:

Konserwację, restaurację, roboty budowlane i remont zabytkowego kościoła i jego otoczenia, w tym:

 1. konserwacja tynków,

 2. konserwacja gzymsów ciągnionych,

 3. konserwacja detali architektonicznych z cegły,

 4. konserwacja elementów kamiennych,

 5. konserwacja rzeźb i detali elewacyjnych,

 6. konserwacja elementów cokoła kamiennego wokół kościoła,

 7. konserwacja elewacji wejścia do krypty,

 8. konserwacja witraży z krypty oraz witraży w nawie północnej,

 9. konserwacja drzwi wejściowych,

 10. konserwacja tablic pamiątkowych wmurowanych w elewację,

 11. konserwacja żaluzji na wieży,

 12. przegląd i renowacja obróbek blacharskich,

 13. przegląd i renowacja instalacji odgromowej,

 14. konserwacja i remont automatyki napędowej dzwonów

 15. wykonanie lub uzupełnienie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego,

 16. remont zewnętrznego oświetlenie kościoła oraz oświetlenia w otoczeniu kościoła,

 17. remont istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz betonowej (z elementami granitowymi) wokół kościoła,

 18. pielęgnacja istniejącej zieleni oraz drzewostanu objętego ochroną konserwatorską
  z wprowadzeniem dodatkowych elementów zieleni zorganizowanej,

 19. renowacja i konserwacja muru oporowego kościoła i ogrodzenia metalowego.

Celem głównym projektu jest poprawa oferty kulturalnej miasta Łańcuta poprzez modernizację infrastruktury społecznej w wyniku restauracji i modernizacji infrastruktury zabytkowej fary i poprawie dostępu do zabytków i kultury.

Cel główny projektu realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

 • zwiększenie jakości i dostępności usług kulturalnych opartych na udostępnionych zabytkowych walorach architektury miasta,

 • wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze – zainteresowanie obiektem sakralnym osób innych wyznań lub bezwyznaniowych poprzez wyeksponowanie walorów historycznych

 • zapewnienie właściwego komfortu osób korzystających z usług kulturalnych, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych

 • aktywizacja kulturalna i społeczna poprzez aktywne włączenie zabytku w wydarzenia kulturalne na terenie miasta – nie tylko o charakterze religijnym,

 • zmniejszenie kosztów stałych działalności poprzez ograniczenie wydatków na bieżące remonty i konserwacje,

 • upowszechnienie dostępu do usług kulturalnych dla różnych grup wiekowych, zwłaszcza osób starszych,

 • wzrost atrakcyjności turystycznej miejsca i rozwój lokalnej bazy turystycznej

 • zapewnienie ochrony i dostępu do unikalnych zasobów historycznych jako atrakcji kulturalnych miasta i regionu,

 • podniesienie atrakcyjności turystycznej miejsca, wywarcie wpływu na rozwój lokalnej bazy turystycznej,

 • wprowadzenie nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze,

 • zwiększenie jakości i dostępności dóbr kultury materialnej,

 • upowszechnienie wiedzy o historii i kulturze, w tym włączenie obiektu w programy edukacyjne realizowane przez miasto oraz Zamek w Łańcucie

 • wzrost świadomości i odpowiedzialności społeczności lokalnych za dobra kultury,

 • rozwój usług turystyki historycznej,

Okres realizacji projektu przewiduje się na lata: 2017 – 2018.