Duszpasterze i katecheci

dsc07481PROBOSZCZ

DZIEKAN DEKANATU ŁAŃCUT I

ARCHIPREZBITER ŁAŃCUCKI

Ks. dr Tadeusz Kocór, syn Józefa i Cecylii z domu Przybyło, urodził się 1 listopada 1957 roku w Nowej Rudzie. W latach 1964-1972 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Lecce. Po maturze w Liceum Ogólnokształcącym w Błażowej w 1976 roku i ukończeniu sześcioletnich studiów filozoficzno – teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, 20 czerwca 1982 roku przyjął święcenia kapłańskie. Następnie został skierowany przez Władze diecezjalne do pracy duszpasterskiej i katechetycznej w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie (1982-84). Później pracował w Parafii Farnej w Łańcucie (1984-1986) i w Parafii katedralnej w Przemyślu (1986-88). W sumie, więc przez sześć lat katechizował dzieci i młodzież. W każdym środowisku parafialnym dał się poznać jako dobry katecheta i przyjaciel młodzieży.

         W roku 1988 został skierowany na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z zakresu katechetyki, czyli teorii katechezy i jej zastosowania w praktyce. Po dwóch latach uzyskał stopień magistra i licencjata na podstawie pracy „Święci w polskiej katechezie młodzieży”. Następnie ukończył studia doktoranckie, a po złożeniu przepisanych egzaminów, w roku 1994 obronił pracę doktorską pod tytułem: „Świadomość i realizacja odnowy katechetycznej w diecezji przemyskiej po Soborze Watykańskim II”. Posiada, więc przygotowanie merytoryczne i metodyczne do katechizacji oraz do specjalistycznej troski o permanentną formację intelektualną, duchową i dydaktyczną katechetów.

         Po studiach uniwersyteckich przez rok pracował w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Przemyślu – Błonie (1992-1993), nabywając nowej praktyki duszpasterskiej, a w tym kaznodziejskiej i katechetycznej, co wydatnie przyczyni się do kompetentnego wykonywania dalszych zadań na szczeblu diecezjalnym i ogólnopolskim.

         Od września 1993 roku pracował w Wydziale Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, przez dziesięć lat pełniąc w nim funkcję wicedyrektora (1993-2000). Od tego też czasu jest diecezjalnym wizytatorem nauki religii, oraz wykładowcą katechetyki i prowadzącym z tej dziedziny ćwiczenia w Wyższym Seminarium Duchownym i w Kolegium Teologiczno – Katechetycznym w Przemyślu.

Systematycznie bierze udział, również jako prelegent, w różnych ogólnopolskich sympozjach i sesjach poświęconych nauce religii oraz zagadnieniom dotyczącym polskiej szkoły. I tak np. podczas ogólnopolskich sympozjów katechetycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wygłosił referaty na temat: „Cele i zadania wizytacji katechetycznych”, oraz „Jak animować katechetycznie wspólnotę dzisiaj”.

         Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski obradujące w Warszawie 12.03.2000 roku powołało Księdza Tadeusza w skład Zespołu utworzonego przy Konferencji Episkopatu Polski, do opracowania nowego programu katechetycznego. Owocem prac Zespołu jest Podstawa Programowa Katechezy oraz Program nauczania religii. Od roku 2001, przez dziesięć lat pełnił funkcję rzeczoznawcy do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

         W roku 2000 został dyrektorem Wydziału Nauki Katolickiej, który odpowiada za formację katechetów i katechizację w Archidiecezji Przemyskiej. Wypracował i upowszechnił trzyletni model przygotowania w parafii młodzieży gimnazjalnej do sakramentu bierzmowania. Organizuje dla katechetów różnorodne formy doskonalenia zawodowego (np. doroczne odprawy katechetyczne, rekolekcje, warsztaty, szkolenia), hospituje katechezy oraz służy radą i konkretną pomocą wszystkim katechetom a szczególnie początkującym. Jest współautorem Regionalnej Olimpiady wiedzy o Wielkich Polakach dla gimnazjalistów, która promuje wzorce osobowe. Od roku 2000 odbyło się już sześć edycji tej Olimpiady, poświęconej: Janowi Pawłowi II, św. Józefowi Sebastianowi Pelczarowi, bł. Janowi Balickiemu, bł. Bronisławowi Markiewiczowi (dwukrotnie), bł. Augustowi Czartoryskiemu, Służebnicy Bożej Annie Jenke, bł. Edmundowi Bojanowskiemu.

         W maju 2001 r. został wpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy i bierze w nich udział.

         Od początku istnienia fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski w roku 2000, w celu pomagania uczniom zdolnym i pracowitym pochodzącym z rodzin ubogich, pełni funkcję koordynatora tej fundacji na terenie Archidiecezji Przemyskiej.

         Jest autorem katechizmu dla bierzmowanych pt.:„Ku pogłębionej wierze”, redaktorem „Biuletynu Katechetycznego” wydawanego każdego roku dla katechetów Archidiecezji Przemyskiej, współredaktorem książki „Katecheza w służbie wiary” i modlitewnika dla dzieci „Chwalmy Boga” oraz autorem wielu katechez publikowanych w podręcznikach ogólnopolskich i w materiałach diecezjalnych.

         Od roku 1996 pracuje w Sądzie Metropolitalnym w Przemyślu jako sędzia, a także należy do Rady Duszpasterskiej i Społecznej Archidiecezji Przemyskiej.

         Oprócz katechetycznej posługi słowa żywo interesuje się kaznodziejstwem i rozwija działalność w tej dziedzinie duszpasterstwa. Wygłasza, więc homilie niedzielne, świąteczne i okolicznościowe, np. z okazji odpustu w parafii. Jego kapłańską pasją jest prowadzenie rekolekcji i misji parafialnych, których wygłosił już ponad 160 serii.

         W uznaniu za ofiarną służbę Kościołowi Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik 22 lutego 2002 roku mianował księdza Profesora Tadeusza honorowym kanonikiem Kapituły Metropolitalnej w Przemyślu.

            W dniu 21.06.2010 Ks. Tadeusz został desygnowany Przez Metropolitę Przemyskiego na proboszcza parafii Łańcut – Fara pw. Św. Stanisława Bpa. Następnie został dziekanem dekanatu Łańcut I i archiprezbiterem łańcuckim

W parafii prowadzi wspólnoty:

 • Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
 • Rycerze Kolumba
 • Róże Żywego Różańca
 • Bractwo Szkaplerza Świetego
 • Straz Honorowa Najświetszego Serca Pana Jezusa
 • Apostolstwo modlitwy za kapłanów
KenarREZYDENT – SENIOR

PRAŁAT JEGO ŚWIĘTOBLIWOŚCI

HONOROWY OBYWATEL MIASTA ŁAŃCUTA

17 225 28 74

Urodzony 25 kwietnia 1937 roku, pochodzi z parafii Iwonicz. Święcenia kapłańskie -18 czerwca 1961 roku. 1984 – 2010 Proboszcz Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Założyciel i opiekun duchowy Towarzystwa Świętego Brata Alberta.

Jan CzęczekREZYDENT

17*249 15 14

Urodzony w 1959 roku, pochodzi z parafii Krosno-Fara. Święcenia kapłańskie – 24 czerwca 1984 roku.

W parafii Łańcut – Fara posługuje od 2012 roku.

W parafii prowadzi:

Grupę Modlitewnę, Wspólnotę Kręgu Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie, Koło Przyjaciół Radia Maryja.

REZYDENT

17*249 15 13

Pochodzi z parafii Ujezna.

W parafii prowadzi wspólnoty

 • Trzy Kręgi Domowego Kościoła

SieradzkiWIKARIUSZ

KATECHETA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

17*249 15 19

Pochodzi z parafii Majdan Sieniawski. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 2006 roku. Dotychczasowa droga duszpasterska: wikariusz w parafii: Orzechówka (2006 – 2010), Przeworsku – Farze (2010 – 2015) . W parafii Łańcut – Fara posługuje od 25 sierpnia 2015 roku.

W parafii prowadzi wspólnoty:

 • Przygotowanie do I Komunii świętej
 • Krąg Rodzin
 • Grupa misyjna
 • Opieka duchowa nad parafialnym chórem.

WIKARIUSZ

KATECHETA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3

17*249 15 13

Pochodzi z parafii Tryńcza. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 2010 roku. Dotychczasowa droga duszpasterska: wikariusz: w Rokietnicy (2010 – 2012), w Dubiecku (2012 – 2015). W parafii Łańcut – Fara posługuje od 25 sierpnia 2015 roku.

W parafii prowadzi wspólnoty

 • Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci młodsi, starsi, lektorzy; Duszpasterz Dekanalny)
 • Katecheta w Klinicznym Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży przy Centrum Medycznym w Łańcucie
 • Strona internetowa parafii
 • Katecheza przedślubna (poradnia dekanalna)
 • Grupa biblijna
 • Perełki

Wiktor FlorekWIKARIUSZ

KATECHETA W I i II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

17*249 15 16

Pochodzi z parafii Wola Zarczycka. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 2013 roku. Dotychczasowa droga duszpasterska: wikariusz w Wacławicach (2013 – 2015). W parafii Łańcut – Fara posługuje od 25 sierpnia 2015 roku.

W parafii prowadzi wspólnoty:

 • Odnowa w Duchu świętym
 • KSM
 • Przygotowanie klas II gimnazjum do bierzmowania
 • Gazetka Parafialna Gaude Mater

WIKARIUSZ

KATECHETA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 ORAZ W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM.

17*249 15 18

Pochodzi z parafii Humniska. Święcenia kapłańskie przyjął w 1999 roku. Dotychczasowa droga duszpasterska: w parafii Kosina (1999- 2001), w Ustrzykach Dolnych (…) , Szówsku (…). W parafii Łańcut – Fara posługuje od 2016 roku.

W parafii:

 • Moderator jednego kręgu Oazy Rodzin
 • Duszpasterz w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym